Algemene Voorwaarden

1 Definities

1.1 Dienstverlener: het bedrijf Gijsbrecht, gevestigd te Oirschot en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70528489.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Dienstverlener een offerte daartoe heeft uitgebracht.

1.3 Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.4 Opdracht: een project, opdracht, levering of dienst die Opdrachtgever wil laten verrichten door Dienstverlener.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever krachtens welke Dienstverlener één of meer Opdrachten zal uitvoeren.

2 Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1 Dienstverlener zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij onder de Opdracht(en) verstaat en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht(en) is bindend.

2.2 Een offerte is vrijblijvend en geldig tot tien (10) werkdagen na verzending door Dienstverlener, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2.3 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Dienstverlener het recht de prijzen hierover aan te passen.

2.4 Uitsluitend door schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever komt de Overeenkomst tot stand. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Dienstverlener werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

2.5 Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Dienstverlener alleen bindend indien en voor zover deze door Dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.7 Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.8 De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Dienstverlener.

3 Uitvoering van een Opdracht

3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dienstverlener zo spoedig mogelijk de Opdracht(en) uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

3.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dienstverlener dat een Opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt.

3.5 Het is Dienstverlener niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Dienstverlener noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

4 Duur en levertijden

4.1 Door Dienstverlener opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Dienstverlener is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien een Opdracht strekt tot het verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

4.4 Indien een Opdracht strekt tot ontwikkeling van websites, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van het project. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden ontbonden.

4.5 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

4.6 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na de totstandkoming, tenzij Dienstverlener reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.

4.7 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Dienstverlener het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Dienstverlener op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

5 Wijziging opdracht

5.1 Alle wijzigingen in een Opdracht, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

5.2 Indien Dienstverlener, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Opdracht onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is Dienstverlener gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

5.3 Indien Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

6 Prijzen en betaling

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Alle prijzen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Dienstverlener gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Dienstverlener zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

6.4 Dienstverlener zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is veertien dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

6.5 In afwijking van het vorige lid is Dienstverlener niet verplicht een declaratie te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Dienstverlener.

6.6 Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van € 20,-, zonder nadere ingebrekestelling door Dienstverlener. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7 Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, teksten, afbeeldingen, animaties, websites, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dienstverlener of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

7.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

7.3 Het is Dienstverlener toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Dienstverlener door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7.4 Opdrachtgever verstrekt hierbij Dienstverlener een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Dienstverlener verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Dienstverlener geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Dienstverlener.

8 Ontwikkeling van websites

8.1 Indien een Opdracht strekt tot het ontwikkelen van websites, zullen Partijen schriftelijk specificeren welke webpagina’s, animaties (zoals Flash-animaties), programmatuur (zoals PHP- of Java-applicaties) en andere materialen ontwikkeld zullen worden en op welke manier dit zal geschieden. Dienstverlener zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

8.2 Dienstverlener is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

8.3 Dienstverlener heeft het recht gebruik te maken van software, programmatuur en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de materialen en de website. De verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de programmatuur ligt bij Opdrachtgever.

8.4 De broncode van de programmatuur is in beginsel eigendom en vertrouwelijke informatie van Dienstverlener. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

8.5 De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard 14 dagen na oplevering door Dienstverlener, tenzij Opdrachtgever binnen die periode Dienstverlener schriftelijk over eventuele gebreken heeft geïnformeerd. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na succesvol voltooien van de acceptatietest door Opdrachtgever.

8.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent Dienstverlener Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Dit gebruiksrecht omvat geen recht tot wijziging van de programmatuur, tenzij en uitsluitend voor zover dit schriftelijk overeengekomen is tussen partijen. Indien Opdrachtgever dit wenst, zullen partijen specifieke afspraken maken over de omvang, beperkingen en voorwaarden van de gebruikslicentie. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruikslicentie steeds stipt naleven.

8.7 Het in het vorige lid verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9 Hosting en aanverwante diensten

9.1 Indien een Opdracht strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

9.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:

  • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is.
  • erotisch of pornografisch is.
  • inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht.
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.
  • hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden.
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

9.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dienstverlener, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Dienstverlener zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

9.5 Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

9.6 Zonder toestemming van Dienstverlener is het Opdrachtgever verboden de door Dienstverlener verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

9.7 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

9.8 Dienstverlener zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de apparatuur of dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

9.9 Dienstverlener heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Dienstverlener niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

9.10 Dienstverlener kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienstverlening. Bij overschrijding van dit maximum is Dienstverlener bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.

10 Gebruik van netwerken

10.1 Dienstverlener zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Dienstverlener. Dienstverlener kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

10.2 Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Dienstverlener zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

10.3 Indien naar het oordeel van Dienstverlener een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Dienstverlener of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Dienstverlener gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

11 Domeinnamen en IP-adressen

11.1 Indien een Opdracht ertoe strekt dat Dienstverlener voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

11.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Dienstverlener vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

11.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Dienstverlener, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Dienstverlener schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

11.5 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.

11.6 Indien Dienstverlener een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Dienstverlener medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

11.7 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

11.8 Dienstverlener heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

11.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Dienstverlener gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

12 Betalingsvoorwaarden

12.1 Opdrachtgever dient de door Dienstverlener uitgeschreven rekening vooraf via overmaking te voldoen.

12.2 Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

12.3 Alle door Dienstverlener uit de Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

12.4 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

12.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12.6 In bovenstaande gevallen heeft Dienstverlener voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

12.7 Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Dienstverlener.

12.8 In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Dienstverlener niet nakomt is Dienstverlener zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Dienstverlener op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Dienstverlener aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

13.2 De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

13.3 Aansprakelijkheid van Dienstverlener voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.4 Buiten de in artikel 13.2 genoemde gevallen rust op Dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dienstverlener.

13.5 De aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren.

13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dienstverlener meldt.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Dienstverlener geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

14 Overmacht

14.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dienstverlener door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dienstverlener kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15 Personeel

15.1 Opdrachtgever zal werknemers van Dienstverlener die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

15.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Dienstverlener voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Dienstverlener in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener. Onder werknemers van Dienstverlener worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Dienstverlener of van één van de aan Dienstverlener gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Dienstverlener of van één van de aan Dienstverlener gelieerde ondernemingen waren.

16 Reclame

16.1 Bij vermeende niet-nakoming van verplichtingen van Dienstverlener dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat schriftelijk te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak aanzien van Dienstverlener.

16.2 Indien Dienstverlener de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

16.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

16.4 Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

17 Wijzigingen algemene voorwaarden

17.1 Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Dienstverlener of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18 Slotbepalingen

18.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dienstverlener gevestigd is.

18.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

18.4 Informatie en mededelingen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

18.5 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

18.6 De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

18.7 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of Kamer van Koophandel dossiernummer.

19 Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Gijsbrecht
Van Heesterbeeckstraat 3
5688 RG Oirschot

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u Gijsbrecht contacteren op onderstaande gegevens:
Per e-mail op =8WauQHajVmciNnapdGM0Uycql2Z